Upravit stránku

Ochrana osobních údajů v Programu Health Plus

Program Health Plus při poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje, a to i ty nejcitlivější, údaje o zdraví. Tyto údaje vyžadují tu nejvyšší míru ochrany a zabezpečení. Proto Program Health Plus zavedl potřebná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně revidována a aktualizována a služby jsou poskytovány v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a další související evropské i vnitrostátní legislativy.

Ve smyslu obecného nařízení vystupuje Program Health Plus v pozici správce osobních údajů. Při poskytování služeb jsou zpracovávány zejména osobní údaje klientů a pacientů, kterým Program Health Plus poskytuje zdravotní služby, služby individuální organizace nebo služby pracovně-lékařské. Jako zaměstnavatel Program Health Plus zpracovává údaje svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Pro provoz kliniky je nezbytné zpracovávat údaje dodavatelů. Specifické informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici také pro pacienty, kteří využívají klientskou zónu nebo mobilní aplikaci, kterou Program Health Plus provozuje. Bližší informace o ochraně osobních údajů pro jednotlivé kategorie jsou dostupné zde:

 • POTENCIONÁLNÍ KLIENTI
  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PLS
   

  Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů
  V případě, že se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přijetí a realizace dotazů či žádostí o nabídku služeb. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě zpracování nezbytné pro splnění smlouvy. Osobní údaje potenciálních klientů (zájemců o služby společnosti Program H Plus) zpracovává Program H Plus také za účelem zasílání newsletteru. Právním titulem je souhlas subjektu údajů, který se přihlásil k odběru novinek. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadou minimalizace. Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu: 

  • Pro zasílání newsletteru: - e-mailová adresa

  Tento osobní údaj je na základě Vašeho informovaného souhlasu použit pro zasílání obchodních sdělení společností Program H Plus. Obchodní sdělení splňují všechny požadavky dané legislativou, zejména zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění a ve spojení dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Je z nich zřejmé, kdo je jejich odesílatelem a že se jedná o obchodní sdělení. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odhlašovacího linku, který je v zápatí každého sdělení. Současně je splněn požadavek, že subjektu nejsou kladeny žádné překážky k odhlášení se z odběru. Odhlášením se z odběru zároveň zaniká právní titul pro další zpracování osobních údajů.

  • Při využití kontaktního formuláře - jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefon a Vámi položený dotaz.  

  Je Vaším právem, nikoli povinností, obrátit se na naši společnost s dotazem či požadavkem. 

  • Při žádosti o přípravu smlouvy vyžadujeme osobní údaje v rozsahu: Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, pojišťovna a kontaktní údaje, telefon, e-mail.

  Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám
  Při provozování služeb veřejného chatu spolupracuje Program H Plus s externím poskytovatelem IT služeb.  Poskytovatel přímo zpracovává pouze základní osobní údaje, které jsou nezbytné pro to, aby mohl plnit úkoly zadané Programem H Plus. S poskytovatelem je uzavřena řádná zpracovatelská smlouva dle GDPR a je vázán mlčenlivostí a zákazem sdílet tyto informace, či je použít pro jiné účely.  

   Nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. 

  Automatizované rozhodování
  Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.

  Doba zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Doba zpracování se liší v závislosti na právním titulu zpracování. 

  • Pro účely dané zpracováním pro splnění smlouvy uchováváme osobní údaje po dobu jednání o smlouvě či komunikace o námi poskytovaných službách. Nejdéle pak 6 měsíců od poslední komunikace s Vámi. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy a naše společnost nezíská souhlas s dalším zpracováním, jsou veškeré osobní údaje vymazány.  
  • V případě zpracování na základě souhlasu se zasíláním newsletteru, jsou osobní údaje zpracovávány (archivovány) po dobu nezbytnou pro ochranu právních zájmu správce navazující na odvolání souhlasu nebo odhlášení se z odběru. 

   

  Práva subjektu údajů 
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů u Programu H Plus máte tato práva: 

  • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;
  • právo na výmaz v případě zpracování na základě souhlasu;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování;
  Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení platné žádosti. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit až o 2 měsíce. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.
   
 • KLIENTI
  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

  Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů
  Osobní údaje klientů zpracovává Program Health Plus za účelem poskytování služeb individuální organizace zdravotních služeb a dalších služeb. Právním titulem pro tato zpracování je plnění smluvních závazků vyplývajících ze smluv uzavřených s fyzickými či právnickými osobami. Pro usnadnění komunikace a identifikace klientů jsou zpracovávány portrétní fotografie klientů na základě souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadou minimalizace. Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu:
  • titul, jméno, příjmení
  • datum narození
  • pohlaví
  • adresa bydliště
  • kontakty (telefon, mobil, e-mail)
  • zdravotní pojišťovna
  • fotografie
  V rámci poskytování výše zmíněných služeb zpracovává Program Health Plus základní osobní údaje rodinných příslušníků či blízkých osob klientů (klientem určené kontaktní osoby, zákonní zástupci dětských klientů). 

  Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám
  V případě čerpání služeb na Moravě Program Health Plus sdílí osobní údaje s místním partnerem Moravian Premium Care a.s. Některé osobní údaje zpracovává v rámci své činnosti externí účetní firma (u smluv uzavřených s fyzickými osobami), v režimu nahlížení externí firma poskytující služby archivace a skartace firemní dokumentace (u smluv uzavřených s fyzickými osobami) a externí IT firma poskytující Programu Health Plus IT služby. Se všemi těmito zpracovateli uzavřel Program Health Plus zpracovatelskou smlouvu a jsou vázáni mlčenlivostí a zákazem sdílet tyto informace s třetími stranami či je použít pro jiné než nasmlouvané účely.

  Nedochází k předávání osobních údajů klientů do třetích zemí. 

  Automatizované rozhodování
  Při zpracování osobních údajů klientů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.

  Doba zpracování osobních údajů
  Osobní údaje klientů, jejichž dobu uchování neurčuje zvláštní legislativa, uchovává Program Health Plus pod dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu pro případné řešení reklamací. Po uplynutí této lhůty jsou osobní údaje z dokumentace zlikvidovány dle Skartačního řádu. Ostatní dokumentace související s klientskou agendou je uchovávána a likvidována dle lhůt uvedených ve Skartačním řádu.  
   
  Práva subjektu údajů 
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů u Programu Health Plus mají klienti tato práva:
  • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;
  • právo na výmaz v případě zpracování na základě souhlasu;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na odvolání souhlasu se zpracováním fotografie.
  Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškeré požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že klient nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.
 • PACIENTI
  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ

  Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů
  Osobní údaje pacientů zpracovává Program Health Plus za účelem poskytování zdravotních služeb. Právním titulem pro tato zpracování je platná legislativa, zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon také určuje rozsah zpracovávaných osobních údajů. Zpracovávány jsou nezbytné základní osobní údaje:
  • titul, jméno, příjmení, rodné příjmení
  • kontaktní údaje – adresa, telefonní číslo, mobilní telefon, e-mail
  • pohlaví
  • datum narození, rodné číslo
  • číslo pojištěnce, údaje o zdravotní pojišťovně
  • státní příslušnost
  • jazyk komunikace
  • ID a heslo do přihlášení IS správce
  • a další údaje dle §53 a §54 zákona č. 372/2011 Sb.
  Vzhledem k účelu zpracování jsou zpracovávány i zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu obecného nařízení - údaje o zdravotním stavu (anamnéza, diagnóza, průběh a výsledky vyšetření a léčby, další významné okolnosti související se zdravotním stavem a s postupem poskytování zdravotní péče). Tyto kategorie Program Health Plus zpracovává v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) obecného nařízení. 

  V rámci poskytování svých služeb zpracovává Program Health Plus základní osobní údaje rodinných příslušníků či blízkých osob pacientů (pacientem uvedené kontaktní osoby blízké, zákonní zástupci dětských pacientů). 
  Kontaktní údaje pacientů jsou využívány pro komunikaci související s poskytováním zdravotních a dalších služeb.

  E-mailová adresa:
  • zasílání e-receptů
  • zasílání lékařských zpráv, výsledků vyšetření, komunikace s klinikou
  • zasílání důležitých novinek a aktuálních informací (např. ve formě newsletteru) – tuto službu je možné odmítnout
  Mobilní telefonní číslo:
  • zasílání e-receptů ve formě sms zprávy
  • telefonický kontakt ze strany lékaře, zdravotní sestry nebo dalšího personálu 
  • zasílání sms zpráv s připomenutím termínu objednávky – tuto službu je možné odmítnout
  Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám
  Osobní údaje pacientů, včetně údajů o zdravotním stavu, může Program Health Plus předávat v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb spolupracujícím poskytovatelům zdravotní péče (laboratoře, nemocnice, spolupracující lékaři a jiný zdravotnický personál). Dále jsou poskytovány veřejným či komerčním zdravotním pojišťovnám v souvislosti s úhradou poskytnuté zdravotní péče. Některé údaje je Program Health Plus ze zákona povinen poskytovat orgánům hygieny, revizním lékařům, Národnímu onkologickému registru, ČSSZ a PSSZ. Některé osobní údaje zpracovává v rámci své činnosti externí účetní firma, distribuční firma rozesílající časopis Health+, firma poskytující Programu Health Plus zdravotnický software a externí IT firma poskytující Programu Health Plus IT služby. Se všemi těmito zpracovateli uzavřel Program Health Plus zpracovatelskou smlouvu a jsou vázáni mlčenlivostí a zákazem sdílet tyto informace s třetími stranami či je použít pro jiné než nasmlouvané účely.

  Nedochází k předávání osobních údajů pacientů do třetích zemí. 

  Automatizované rozhodování
  Při zpracování osobních údajů pacientů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.

  Doba zpracování osobních údajů
  Dobu zpracování zdravotnické dokumentace určuje česká legislativa, konkrétně vyhláška č. 137/2018 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Jednotlivé lhůty se liší podle obsahu dokumentace. Po uplynutí lhůty je dokumentace, a tedy i osobní údaje v ní obsažené, zlikvidována dle Skartačního řádu. 

  Práva subjektu údajů 
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů u Programu Health Plus mají pacienti tato práva:
  • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;
  • právo na jejich opravu;
  • právo na omezení zpracování;
  Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@programhplus.cz. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že pacient nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.
   
 • PACIENTI – PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY
  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PLS

  Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů
  Program Health Plus poskytuje některým firemním klientům služby PLS (pracovně-lékařské služby). Osobní údaje zaměstnanců těchto firem jsou zpracovávány za účelem provádění PLS prohlídek. Právním titulem pro tato zpracování je platná legislativa, zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Tyto předpisy určují rozsah zpracovávaných osobních údajů. Zpracovávány jsou nezbytné základní osobní údaje:
  • titul
  • jméno
  • příjmení
  • kontaktní adresa
  • datum narození
  • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
  • jazyk komunikace
  • druh vykonávané profese
  • kategorie práce
  Vzhledem k účelu zpracování jsou zpracovávány i zvláštní kategorie ve smyslu obecného nařízení. Tyto kategorie Program Health Plus zpracovává v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) obecného nařízení. 

  Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám
  Platné právní předpisy určují, které údaje musí Program Health Plus předat po provedení prohlídky zaměstnavateli. Podle rozsahu konkrétní prohlídky předává Program Health Plus některé údaje spolupracujícím poskytovatelům zdravotní péče (laboratoře, spolupracující lékaři a jiný zdravotnický personál). V případě čerpání služeb PLS na Moravě sdílí osobní údaje s místním partnerem Moravian Premium Care a.s. Základní osobní údaje zpracovává v rámci své činnosti externí účetní firma, firma poskytující Programu Health Plus zdravotnický software a externí IT firma poskytující Programu Health Plus IT služby. Se všemi těmito zpracovateli uzavřel Program Health Plus zpracovatelskou smlouvu a jsou vázáni mlčenlivostí a zákazem sdílet tyto informace s třetími stranami či je použít pro jiné než nasmlouvané účely.

  Nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. 

  Automatizované rozhodování
  Při zpracování osobních údajů pacientů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.

  Doba zpracování osobních údajů
  Dobu zpracování zdravotnické dokumentace určuje česká legislativa, konkrétně vyhláška č. 137/2018 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Jednotlivé lhůty se liší podle obsahu dokumentace. Po uplynutí lhůty je dokumentace, a tedy i osobní údaje v ní obsažené, zlikvidována dle Skartačního řádu. 

  Práva subjektu údajů 
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů při poskytování služeb PLS vznikají tato práva:
  • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;
  • právo na jejich opravu;
  • právo na omezení zpracování;
  Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@programhplus.cz. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že pacient nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.
   
 • MOBILNÍ APLIKACE

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI VYUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE

  (aktualizováno 12.11.2019)

  Mobilní aplikaci vytvořil Program Health Plus výhradně pro své klienty jako prostředek bezpečného online přístupu k elektronické zdravotnické dokumentaci a dalším informacím a službám Programu Health Plus prostřednictvím mobilního telefonu. Mobilní aplikaci provozuje Program Health Plus a svým klientům ji poskytuje bezplatně. 

  Získávání a využití osobních údajů
  Mobilní aplikace samotná nesbírá žádné osobní údaje, pouze zobrazuje data z Klientské zóny. V mobilní aplikaci jsou zobrazovány osobní údaje v následujících oblastech:

  • TERMÍNY VYŠETŘENÍ
  • LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY
  • MEDIKACE
  • KARTA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

  Přihlášení do aplikace probíhá prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla, aby bylo možné provést autentizaci a autorizaci. Žádné další informace nejsou vyžadovány. 

  Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů 
  Mobilní aplikace zobrazuje osobní údaje, které zpracovává Program Health Plus jako poskytovatel zdravotních služeb ve vztahu ke svým pacientům, účel a právní titul ke zpracování osobních údajů v rámci zdravotnické dokumentace je dán tímto vztahem. Využívání Klientské zóny, a tedy i mobilní aplikace, je dobrovolné a klient své rozhodnutí tyto služby využívat stvrzuje podpisem informovaného souhlasu dle zákona o zdravotních službách (podpisem vyjadřuje souhlas s vedením zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a současně s jejím umístěním na zabezpečený webový server se SSL certifikátem, spravovaný Programem Health Plus, umožňující dálkový přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci, podmíněný zadáním přidělených bezpečnostních údajů). 

  Předávání osobních údajů třetím stranám
  Při provozování mobilní aplikace spolupracuje Program Health Plus s externím poskytovatelem IT služeb. Tento poskytovatel má přístup pouze k základním osobním údajům, které jsou nezbytné pro to, aby mohl plnit úkoly zadané Programem Health Plus. S tímto poskytovatelem je uzavřena řádná zpracovatelská smlouva dle GDPR a je vázán mlčenlivostí a zákazem sdílet tyto informace, či je použít pro jiné účely.  

  Nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. 

  Automatizované rozhodování
  Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů klientů.

  Doba zpracování osobních údajů
  Pokud klient přestane mít zájem o využívání mobilní aplikace, jejím odinstalováním z mobilního telefonu jsou vymazány i veškeré osobní údaje, které zobrazovala.
  Dobu zpracování zdravotnické dokumentace určuje česká legislativa, konkrétně vyhláška č. 137/2018 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Jednotlivé lhůty se liší podle obsahu dokumentace. Po uplynutí lhůty je dokumentace, a tedy i osobní údaje v ní obsažené, zlikvidována dle Skartačního řádu. 

  Logování
  Během používání mobilní aplikace se mohou vyskytnout chyby a závady. Aby bylo možné tyto závady odstranit, je nezbytné o těchto případech sbírat data a informace (přes produkty třetí strany), označované jako „logy“. Logy mohou obsahovat informace jako IP přístroje, název přístroje, verze operačního systému, konfigurace aplikace při použití aplikace, datum a čas využití aplikace a další statistiky. 

  Cookies
  Mobilní aplikace nevyužívá cookies. 

  Zabezpečení
  Mobilní aplikace je zabezpečena přístupovými údaji shodnými s přístupem do klientské zóny – přihlašovacím jménem a heslem. Přihlašovací údaje jsou vydávány klientovi pouze osobně po kontrole dokladu totožnosti. Heslo je složeno z náhodných písmen a číslic, z bezpečnostních důvodů jej není možné změnit. Jakmile je přístupové heslo vygenerováno a uloženo, již není možné ho znovu zobrazit a v případě ztráty hesla je vždy nutné vygenerovat nové. V takovém případě nelze přístupové údaje vydat po telefonu ani e-mailem, ale pouze osobně na recepci Programu Health Plus. V mobilní aplikaci je možno využít zadání čtyřmístného PIN kódu.

  Program Health Plus zavedl potřebná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů zobrazovaných v mobilní aplikaci. Tato opatření jsou pravidelně revidována a aktualizována podle toho, jak se posouvají hranice dostupných technologických možností. 

  Přesto je potřebné mít na paměti, že žádný způsob sdílení dat přes internet není 100% bezpečný a spolehlivý a Program Health Plus nemůže zaručit absolutní bezpečnost. 

  Odkazy na další služby
  Mobilní aplikace může obsahovat odkazy na doporučené webové stránky či další aplikace. Kliknutím na odkaz třetí strany bude klient přesměrován na toto místo. I když Program Health Plus pečlivě vybírá doporučené aplikace, není jejich provozovatelem. Je doporučeno prostudovat Zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Program Health Plus nemá vliv na obsah, zásady ochrany soukromí či praktiky webových stránek nebo aplikací třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. 

  Soukromí dětí
  Služby mobilní aplikace nesbírají žádné informace od dětí mladších 13 let. 

  Změny těchto informací
  Informace o zpracování osobních údajů při využívání mobilní aplikace mohou být průběžně aktualizovány, změny budou vždy zveřejněny na tomto místě. Je doporučena pravidelná kontrola těchto informací. Změny jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění. 

  Práva subjektu údajů 
  V souvislosti s využíváním mobilní aplikace vznikají klientům tato práva dle GDPR:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na jejich opravu;
  • právo na jejich výmaz;
  • právo na omezení zpracování.

  Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@programhplus.cz. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě nesouhlasu s vypořádáním požadavků či podnětů, má klient právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.

 • KLIENTSKÁ ZÓNA
  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI VYUŽÍVÁNÍ KLIENTSKÉ ZÓNY

  (aktualizováno 12.11.2019)

  Klientskou zónu vytvořil Program Health Plus výhradně pro své klienty jako prostředek bezpečného online přístupu k elektronické zdravotnické dokumentaci a dalším informacím a službám. Klientskou zónu provozuje Program Health Plus, je přístupná přes webové stránky klient.programhplus.cz a klientům je poskytována bezplatně. 

  Získávání a využití osobních údajů
  Klientská zóna je přímo propojena s informačním a objednávkovým systémem polikliniky a odtud získává osobní údaje. 

  V klientské zóně jsou zobrazovány osobní údaje v následujících oblastech:
  • TERMÍNY VYŠETŘENÍ
  • LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY
  • MEDIKACE
  • KARTA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA
  Přihlášení do klientské zóny probíhá prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla, aby bylo možné provést autentizaci a autorizaci. Žádné další informace nejsou vyžadovány. 

  Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů 
  Klientská zóna zobrazuje osobní údaje, které zpracovává Program Health Plus jako poskytovatel zdravotních služeb ve vztahu ke svým pacientům, účel a právní titul ke zpracování osobních údajů v rámci zdravotnické dokumentace je dán tímto vztahem. Využívání Klientské zóny je dobrovolné a klient své rozhodnutí tyto služby využívat stvrzuje podpisem informovaného souhlasu dle zákona o zdravotních službách (podpisem vyjadřuje souhlas s vedením zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a současně s jejím umístěním na zabezpečený webový server se SSL certifikátem, spravovaný Programem Health Plus, umožňující dálkový přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci, podmíněný zadáním přidělených bezpečnostních údajů). 

  Předávání osobních údajů třetím stranám
  Při provozování klientské zóny spolupracuje Program Health Plus s externím poskytovatelem IT služeb. Klientská zóna je uložena na serveru tohoto poskytovatele. Poskytovatel přímo zpracovává pouze základní osobní údaje, které jsou nezbytné pro to, aby mohl plnit úkoly zadané Programem Health Plus. S poskytovatelem je uzavřena řádná zpracovatelská smlouva dle GDPR a je vázán mlčenlivostí a zákazem sdílet tyto informace, či je použít pro jiné účely.  

  Nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. 

  Automatizované rozhodování
  Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů klientů.

  Doba zpracování osobních údajů
  Pokud klient přestane mít zájem o využívání klientské zóny, odvolá svůj souhlas a jeho Klientská zóna s veškerými uloženými osobními údaji je vymazána. 
  Dobu zpracování zdravotnické dokumentace určuje česká legislativa, konkrétně vyhláška č. 137/2018 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Jednotlivé lhůty se liší podle obsahu dokumentace. Po uplynutí lhůty je dokumentace, a tedy i osobní údaje v ní obsažené, zlikvidována dle Skartačního řádu. 

  Logování
  Během používání klientské zóny se mohou vyskytnout chyby a závady. Aby bylo možné tyto závady odstranit, je nezbytné o těchto případech sbírat data a informace (přes produkty třetí strany), označované jako „logy“. Logy mohou obsahovat informace jako IP zařízení, název zařízení, verze operačního systému, konfigurace při použití, datum a čas využití a další statistiky. 

  Cookies
  Klientská zóna cookies nevyužívá.

  Zabezpečení
  Klientská zóna je zabezpečena SSL certifikátem a přístupovými údaji – přihlašovacím jménem a heslem. Přihlašovací údaje jsou vydávány klientovi pouze osobně po kontrole dokladu totožnosti. Heslo je složeno z náhodných písmen a číslic, z bezpečnostních důvodů jej není možné změnit. Jakmile je přístupové heslo vygenerováno a uloženo, již není možné ho znovu zobrazit a v případě ztráty hesla je vždy nutné vygenerovat nové. V takovém případě nelze přístupové údaje vydat po telefonu ani e-mailem, ale pouze osobně na recepci Programu Health Plus.

  Program Health Plus zavedl potřebná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů při poskytování služby klientské zóny. Tato opatření jsou pravidelně revidována a aktualizována podle toho, jak se posouvají hranice dostupných technologických možností. 

  Přesto je potřebné mít na paměti, že žádný způsob sdílení dat přes internet není 100% bezpečný a spolehlivý a Program Health Plus nemůže zaručit absolutní bezpečnost. 

  Změny těchto informací
  Informace o zpracování osobních údajů při využívání klientské zóny mohou být průběžně aktualizovány, změny budou vždy zveřejněny na tomto místě. Je doporučena pravidelná kontrola těchto informací. Změny jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění. 

  Práva subjektu údajů 
  V souvislosti s využíváním klientské zóny vznikají klientům tato práva dle GDPR:
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na jejich opravu;
  • právo na jejich výmaz;
  • právo na omezení zpracování.
  Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@programhplus.cz. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě nesouhlasu s vypořádáním požadavků či podnětů, má klient právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.
 • ZAMĚSTNANCI
  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ

  Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů
  Osobní údaje svých zaměstnanců zpracovává Program Health Plus za účelem vedení pracovně-právní agendy. Právním titulem pro tato zpracování je platná legislativa, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a další platné předpisy. Právním titulem pro zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání je provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektů údajů. Zpracování osobních údajů při poskytování zaměstnaneckých benefitů probíhá na základě titulu plnění smlouvy. Některé údaje zaměstnanců (fotografie a profesní CV) jsou zpracovávány na základě souhlasu. 

  Pro uplatnění některých daňových výhod či pro využití zaměstnaneckých benefitů zpracovává Program Heatlh Plus osobní údaje rodinných příslušníků zaměstnanců. 

  Rozsah zpracovávaných osobních údajů je dán právními předpisy. U ostatních právních titulů jsou údaje zpracovávány v souladu se zásadou minimalizace. 

  Jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
  • titul
  • jméno
  • příjmení
  • rodné příjmení
  • rodné číslo
  • datum a místo narození
  • státní občanství
  • číslo občanského průkazu
  • číslo pasu a údaje o vydavateli (u občanů s jiným než českým občanstvím)
  • rodinný stav
  • dosažené vzdělání
  • trvalé a přechodné bydliště
  • zdravotní pojišťovna
  • zdravotní znevýhodnění
  • informace o případném důchodu
  • předchozí zaměstnavatel
  • bankovní spojení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • posudek o zdravotní způsobilosti k práci
  • jména a rodná čísla dětí
  • jméno a zaměstnavatel manžela/manželky 
  • kontakt na osobu blízkou
  • fotografie
  • profesní CV

  Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám
  Právní povinností Programu Health Plus jako zaměstnavatele je předávat osobní údaje zaměstnanců orgánům finanční a sociální správy, zdravotním pojišťovnám zaměstnanců a jiným orgánům či institucím, pokud to ukládá zvláštní legislativní předpis. 

  Program Health Plus využívá služeb externí mzdové účetní, externí účetní firmy a externí firmy poskytující služby archivace a skartace firemní dokumentace. Zpracování osobních údajů těmito zpracovateli je ošetřené uzavřenými zpracovatelskými smlouvami a jsou vázáni mlčenlivostí a zákazem sdílet informace s třetími stranami či je použít pro jiné než nasmlouvané účely.

  Osobní údaje zpracovávané v rámci agendy zaměstnaneckých benefitů mohou být předávány poskytovatelům různých služeb (stravenky, vzdělávání, cestovní kanceláře, volnočasové aktivity a podobně). 

  Nedochází k předávání osobních údajů zaměstnanců do třetích zemí. 

  Automatizované rozhodování
  Při zpracování osobních údajů zaměstnanců nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.


  Doba zpracování osobních údajů
  Doba zpracování osobních údajů v rámci pracovně-právní agendy je dána platnými předpisy. Po uplynutí lhůty je veškerá dokumentace, a tedy i osobní údaje v ní obsažené, zlikvidována dle Skartačního řádu. 

  Práva subjektu údajů 
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají zaměstnanci Programu Health Plus tato práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;
  • právo na jejich opravu;
  • právo na omezení zpracování;


  Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu mají navíc tato práva:

  • právo na odvolání souhlasu; 
  • právo na výmaz.

  Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@programhplus.cz. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že zaměstnanec nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n. 

 • DODAVATELÉ
  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ

  Účel a právní titul ke zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů
  Za účelem zajištění některých interních procesů a v souvislosti se zajištěním provozu polikliniky zpracovává Program Health Plus osobní údaje svých dodavatelů - fyzických osob a zástupců dodavatelů – právnických osob. Právním titulem pro tato zpracování je plnění smluvních závazků. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadou minimalizace. Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu:
  • titul, jméno, příjmení
  • IČO, sídlo (u fyzických osob podnikajících)
  • kontakty (telefon, mobil, e-mail)
  • bankovní spojení
  • pracovní pozice
  Předávání osobních údajů příjemcům a třetím stranám
  Některé osobní údaje zpracovává v rámci své činnosti externí účetní firma, se kterou uzavřel Program Health Plus zpracovatelskou smlouvu a je vázána mlčenlivostí a zákazem sdílet tyto informace s třetími stranami či je použít pro jiné než nasmlouvané účely.

  Nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. 

  Automatizované rozhodování
  Při zpracování osobních údajů dodavatelů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.

  Doba zpracování osobních údajů
  Dokumentace související s provozní agendou je uchovávána a likvidována dle lhůt uvedených ve Skartačním řádu.  

  Práva subjektu údajů 
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů u Programu Health Plus mají dodavatelé tato práva:
  • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány a informacím o jejich zpracování;
  • právo na opravu osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování.
  Práva a požadavky je možné uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@programhplus.cz. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že subjekt údajů nebude souhlasit s vypořádáním svých požadavků či podnětů, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky qkbaa2n.
   

Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů:
Program H plus, s.r.o.
IČ: 275 879 08
Sídlo: Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 117265
Telefon: +420 227 071 111
E-mail: recepce@programhplus.cz
ID datové schránky: jntu4sq
 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Program Health Plus na základě povinnosti, kterou mu ukládá obecné nařízení, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení. Pověřenec je kontaktní osobou, na kterou se mohou lidé obrátit pro řešení svých dotazů, požadavků nebo jakýchkoliv jiných podnětů k tématu ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Program H plus, s.r.o.
Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5
Telefon: +420 605 559 920
E-mail: gdpr@programhplus.cz
ID datové schránky: jntu4sq

PROGRAM HEALTH PLUS JAKO ZPRACOVATEL
Při poskytování firemních služeb (služby nadstandardní zdravotní péče pro zaměstnance) vystupuje Program Health Plus v některých zpracováních v pozici zpracovatele osobních údajů. Tyto vztahy jsou ošetřeny zpracovatelskými smlouvami se správci osobních údajů. 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti