Upravit stránku

Informace o zpracování osobních údajů

Program H plus, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
Program H plus, s.r.o. je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Identifikace a kontaktní údaje správce:
Program H plus, s.r.o., IČO 27587908, se sídlem Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 117265, telefon +420 227 071 111, e-mail recepce@programhplus.cz, ID datové schránky: jntu4sq.

Program H plus, s.r.o. na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo jakýchkoliv jiných podnětů.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Program H plus, s.r.o., Kartouzská 3274/10, 150 00 Praha 5, telefon +420 227 071 186, e mail:  gdpr@programhplus.cz, ID datové schránky: jntu4sq.

Účely zpracování osobních údajů
Program H plus, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména pro účely:

      a)   poskytování služeb svým klientům, jedná se o služby:
                a.   zdravotní,
                b.   pracovnělékařské,
                c.    individuální organizace zdravotních služeb,
                d.   a další služby,
      b)   spolupráce a komunikace se zdravotními pojišťovnami,
      c)    propagace, získávání nových klientů a péče o současné klienty,
      d)    zajištění provozu polikliniky.

Právní základ pro zpracování
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány především pro splnění smluvních závazků společnosti vůči svým klientům a pro splnění právních povinností, které se na společnost vztahují, a to zejména splnění povinností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

U společnosti jsou zpracovávány osobní údaje dále z důvodu oprávněného zájmu v rámci její propagace a získávání nových klientů, v zájmu péče o současné klienty a pro potřeby zajištění některých interních procesů v souvislosti se zajištěním provozu polikliniky. 

S Vaším souhlasem zpracováváme údaje pro zajištění bezpečnosti provozu.

Dobrovolnost poskytování údajů
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez některých údajů však společnost nemůže poskytovat své služby, případně nemůže poskytovat služby v rozsahu a kvalitě dané smlouvou nebo právními předpisy. 

Příjemci osobních údajů
Pro zajištění zdravotní péče a dalších smluvních služeb jsou osobní údaje klientů předávány spolupracujícím poskytovatelům zdravotních služeb. Pro splnění zákonných povinností při poskytování pracovnělékařských služeb jsou vybrané osobní údaje klientů (zaměstnanců) předávány jejich zaměstnavatelům. Jiným osobám (orgánům, úřadům či institucím) jsou osobní údaje předávány pouze v případech, pokud povinnost jejich předání je společnosti uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů udělil souhlas.

Společnost může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování osobních údajů zpracovatelem je možné pouze na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou se zpracovatel zaváže k ochraně osobních údajů v rozsahu, v jakém osobní údaje chrání společnost.

Automatizované rozhodování
Při zpracování osobních údajů u společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro jednotlivé účely zpracování (po dobu trvání smluvních vztahů a 2 roky poté), neukládá-li právní úprava povinnost archivovat osobní údaje déle. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

Práva subjektu údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů u společnosti máte tato práva:

  • právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme a informacím o jejich zpracování;
  • právo na jejich opravu nebo výmaz, v případě, že není nutné je dále zpracovávat pro plnění zákonných povinností nebo poskytování sjednaných služeb;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo vznést námitku proti jejich zpracování;
  • právo na přenositelnost vybraných údajů;
  • další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků či podnětů, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.